Chia sẻ các thiết lập cấu hình giữa các docker-compose files

Docker compose hỗ trợ 2 phương thức dùng để chia sẻ các thiết lập cấu hình: Mở rộng 1 docker compose file bằng cách sử dụng nhiều docker compose files Mở rộng theo từng service với trường extends field (Chỉ áp dụng được với các phiên bản docker compose từ 2.1 trở lên ) Cách ...

Laravel tái cấu trúc hóa theo cách chia nhỏ xử lý hướng actions

Cách chia nhỏ xử lý hướng actions là phương pháp giữ cho lớp controllers và models trở nên nhỏ gọn.Việc trích xuất logic thành các actions có thể khiến các action này được gọi từ nhiều nơi trong app, cũng khiến cho code trở nên dễ dàng để test hơn.

JS – Lựa chọn hiệu năng xử lý performance hay tính dễ đọc readability?

Khi nào chúng ta cần đưa ra lựa chọn giữa hiệu năng xử lý performance và tính dễ đọc readability? Khi nào chúng ta cần phải lựa chọn 1 cái và hi sinh cái còn lại? Vào thời điểm nào chúng ta cần loại bỏ 1 cái trong số chúng để đưa ra giải pháp quyết định?

Cách đọc/ghi (read/write) dữ liệu vào firebase realtime database trên Web

Cách lấy về 1 tham chiếu tới database (database reference) Để đọc/ghi (read/write) dữ liệu data từ database, bạn cần khởi tạo 1 đối tượng instance từ firebase.database.Reference : Cách đọc/ghi (reading/writing) data Bài viết này sẽ đề cập tới các vấn đề cơ bản của việc lấy ra dữ liệu data và cách sắp ...

Cách thiết kế cấu trúc dữ liệu (database design) khi sử dụng firebase realtime database

Cách thiết kế cấu trúc dữ liệu (database design) khi sử dụng firebase realtime database

Tránh sử dụng cấu trúc dữ liệu array động trong PHP

Bài viết này trình bày về cách tiếp cận hướng đối tượng object-oriented là nên sử dụng Classes để thay thế sử dụng arrays trong PHP. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy 1 góc nhìn khác về việc tại sao nên sử dụng Class/Object để thay thế array. Trong thế giới PHP, thì việc sử ...