Chuyên mục: Bài Học

Chia sẻ các thiết lập cấu hình giữa các docker-compose files

Docker compose hỗ trợ 2 phương thức dùng để chia sẻ các thiết lập cấu hình: Mở rộng 1 docker compose file bằng cách sử dụng nhiều docker compose files Mở rộng theo từng service với trường extends field (Chỉ áp dụng được với các phiên bản docker compose từ 2.1 trở lên ) Cách ...

Laravel tái cấu trúc hóa theo cách chia nhỏ xử lý hướng actions

Cách chia nhỏ xử lý hướng actions là phương pháp giữ cho lớp controllers và models trở nên nhỏ gọn.Việc trích xuất logic thành các actions có thể khiến các action này được gọi từ nhiều nơi trong app, cũng khiến cho code trở nên dễ dàng để test hơn.

Cách đọc/ghi (read/write) dữ liệu vào firebase realtime database trên Web

Cách lấy về 1 tham chiếu tới database (database reference) Để đọc/ghi (read/write) dữ liệu data từ database, bạn cần khởi tạo 1 đối tượng instance từ firebase.database.Reference : Cách đọc/ghi (reading/writing) data Bài viết này sẽ đề cập tới các vấn đề cơ bản của việc lấy ra dữ liệu data và cách sắp ...

Cách thiết kế cấu trúc dữ liệu (database design) khi sử dụng firebase realtime database

Cách thiết kế cấu trúc dữ liệu (database design) khi sử dụng firebase realtime database

Preload, Prefetch, Preconnect là gì? Sao chúng có thể cải tiến hiệu năng web performance 1 cách đáng kể?

Preload dùng chỉ thị browser nạp resource theo thứ tự ưu tiên, Prefetch chỉ thị nạp ngầm trước resource tiếp theo, preconnect là kết nối sớm

Làm sao để append 1 thẻ div có chứa directive tới 1 dynamic component

Cách đây không lâu, mình có đọc được 1 câu hỏi trên diễn đàn như sau: “Mọi người cho mình 1 vài lời khuyên với.Mình đang sử dụng Dynamic Component Loader.chả là mỗi khi load 1 component mới mới mình muốn append thêm 1 thẻ div có sử dựng Directive vào trong component đấy.mình đã ...